Pensioen in de loonsfeer' beschrijft de ontwikkeling van het fiscale pensioenbegrip en behandelt de daarop betrekking hebbende jurisprudentie en regelgeving. De overheid treedt steeds meer sturend op en daardoor verandert het fiscale pensioenlandschap met grote regelmaat. De brochure behandelt niet alleen de fiscaaltechnische consequenties van de pensioentoezegging, maar geeft ook inzicht in de maatschappelijke achtergronden van het pensioenstelsel die van invloed zijn geweest op de aard en vormgeving van de fiscale begeleidingsregels. De maatschappelijke trends betreffende de vergrijzing en ontgroening, de Europese integratie en mondialisering van de economische en maatschappelijke verhoudingen, de individualisering en wens tot flexibilisering van regelgeving hebben mede hun stempel gedrukt op de pensioenregelgeving. Aanleiding tot deze zevende druk zijn met name de aanpassingen van de fiscale kaders per 1 januari 2014 en per 1 januari 2015. De toenemende vergrijzingen dwingt tot verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd. Om het stelsel van oudedagsvoorzieningen op de langere termijn betaalbaar te houden moeten werknemers langer doorwerken en de fiscale kaders treden daarbij sturend op. Met name de financiële crisis heeft de zwakke punten van ons pensioenstelsel duidelijk kenbaar gemaakt. Het is daarom ook niet te verwachten dat met de huidige stand van zaken een rustpunt is bereikt. De volgende veranderingen kondigen zich immers alweer aan.De nationale pensioendialoog en de voorstellen in deze van de SER. Onderzoeken om doorbeleggen in de uit-keringsfase mogelijk te maken om zo een oplossing te zoeken voor de aanhouden lage marktrente. De volgende veranderingen van het pensioenlandschap en de achtste druk kondigen zich al aan. Ook internationaal bleek de wetgeving niet toekomstbestendig. De pogingen van de wetgever om tegen de tekst van bestaande verdragen in een fictief heffingsmoment creëren bij onrechtmatige handelingen met pensioen, zijn mislukt en waren reden tot snelle herstelwetgeving en tot aanpassing van het verdragsbeleid. De fiscale pensioenwetgeving blijft fundamentele wijzigingen ondergaan. Pensioenuitvoerders worden keer op keer geconfronteerd met wisselende wetgeving, steeds hogere pensioenleeftijden en steeds beperktere pensioenkaders. De Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) was gegeven de korte tijd voor invoering nog niet eens correct ingevoerd of de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen, kondigde zich alweer aan. Met name deze laatste wetgeving is zeer ingrijpend. Allerlei noviteiten doen hun intrede. In 2014 werd de pensioenleeftijd verhoogd, maar werd tevens een mechanisme ingebouwd om de AOW-en pensioen- leeftijd automatisch aan te passen aan de stijgende levensverwachting. De beperking van het pensioengevend loon in 2015 leidde tot invoering van een geheel nieuwe oudedagvoorziening, namelijk nettolijfrente en nettopensioen. Elk met haar eigen fiscale uit-dagingen en valkuilen. Ook in aangrenzende gebieden volgenden de wijzigingen elkaar op. De faciliteit voor levensloop werd behoudens overgangsrecht afgeschaft. De fiscale faciliteit voor ontslaguitkeringen (stamrechtvrijstelling) werd met ingang van 2014 afgeschaft, waardoor ontslaguitkeringen direct tot het belaste loon worden gerekend. Ook op het terrein van deVUTvervangende maatregelen (RVU) bleef het niet stil. Sociale partners probeerden de maatregel van tafel te krijgen, maar slagen hier ook niet goed in. Het kabinet zal hierin zelf keuzen moeten maken. De bedoeling van de brochure is de pensioenadviseur de gewenste informatie te verschaffen,maar vooral ook een handreiking te bieden aan degene die op pensioengebied het overzicht dreigt te verliezen. Ze beoogt te voorkomen dat de fiscalist met belangstelling voor het mooie pensioenterrein door de bomen het bos niet meer ziet

Direct downloaden